افسردگی

افسردگي يكي از دردناك ترين و در عين حال درمان پذيرترين بيماريهاي روانپزشكي است. تا كسي افسردگي نگيرد ، نمي تواند تصور كند كه درد يك بيمار افسرده چقدر دردناك است.
در مورد علت بيماري افسردگي توجيهات مختلفي شده است.
روانشناسي: از نظر علم روانشناسي انساني كه انتظاراتش با واقعيت دور باشدافسرده مي شود. اين بدان معني است كه اگر ما به هر دليلي نتوانيم خود را با دنيا تطابق بدهيم؛ يا اينكه نتوانيم با واقعيتهاي زندگي كنار بياييم افسرده مي شويم. توجيح ديگر اين تئوري اينست كه اگر نتوانيم برنامه ريزي خوبي براي اهدافمون بكنيم ، مسلما شكست هايمان زياد مي شود و وقتي در زندگي سرخوردگي بيشتري داشته باشيم، مسلما افسرده مي شويم.
پس يكي از روشهاي مهم در پيشگيري و بهبود افسردگي افزايش مهارت و شناخت انسان در تطابق و نيل به اهداف است.باورهاي غلط اموخته شده در افزايش تصورات منفي ما تاثيرگذار است. پس يكي از راههاي موثر در پيشگيري از اين بيماري و حتي درمان موثر اين بيماري استفاده از علم شناخت درماني است. مشاوره با اين رويكرد باعث مي شود كه انسان بتواند با اهداف قويتر و ديدگاه منطقي تر در زندگي باشد و مطالعات نشان داده كه در درمان افسردگي اين روش حتي به اندازه دارو درمتني موثر است
بيولوژي: از نظر هورموني كاهش هورمونهاي شادي بخش مثل سرتونين، دوپامين و ادرنالين به عنوان عوامل مهم ايجادكننده و دوام دهنده افسردگي است.و داروهايي كه براي درمان افسردگي بكار مي روند اين مساله را پوشش مي دهند.
علائم افسردكي: شايد اكثر شما با علائم افسردگي كمابيش اشنايي داشته باشيد. فرد مبتلا احساس مي كند ديگر تفريحات قديمي برايش ارزشي ندارد؛ با دوستان قطع رابطه مي كند؛ مرتب از صبح تا شب كار مي كند ؛ تحت استثمار ديگران قرار مي گيرد؛ در رابطه ها مظلومانه ازار واذيت مي شود.
از سوي ديگر ممكن است اختلال در حافظه پيدا كند؛ پرخوابي يا كم خوابي ، اختلال در دوام خواب پيدا كند؛ بسيار كم انرژي مي شود، نمي تواند تصميم گيري درست داشته باشد؛ پرخوري يا كم خوري، افزايش يا كاهش وزن پيدا مي كند، و نهايتا نااميد ميشود و افكار خودكشي پيدا مي كند
مشاوره بسيار تاثير بسزايي در بهبود افسردگي دارد. چي كسي مي تواند تاثير خوب انديشيدن ، خوب زندگي كردن را در رهايي از افسردكي انكار كند؟
از سوي ديگر دارودرماني بسيار نقش مهمي دارد. مدت درمان داروي تا ٦ ماه بعد از بهبودي كامل است.كه مي تواند از ٦ ماه تا ٥ سال بطول بيانجامد.