تهران -انتهای اتوبان یادگار امام -بعد از تقاطع آزادی -خیابان میمنت 0216606611