جايگاه سكس در رابطه

سكس به عنوان يكي از اركان زندگي هر انسان همواره مورد توجه محققان مي بوده است. از طرف ديگر اين جنبه لذت بخش به عنوان يك تابو در بسياري از جوامع شكل گرفته است:

حال ايا سكس واقعا عمل پليدي است يا اينكه هديه اي از طرف پروردگار به بشريت است؟

فرويد -نظريات بسيار مشهور روانشناسي- از سكس به عنوان كاتاليزور عشق نام مي برد.  اين بدان معني است كه زمانيكه دو نفر بعد از طي مراحلي شيفتگي و عزم به شروع رابطه عميق تر اماده شدند، با سكس مي توانند به اوج تعمق در رابطه بشوند. اين بدان دليل است كه در اين عمل ، دو نفر در عين حال اينكه از سكس لذت مي برند، مي توانند در يك تعامل بي نظير كه با لذت اميخته است ، اماده تعامل براي زندگي واقعي بشوند. زيرا كه دو نفر براي ايجاد يك هيجان و ارامش بدنبالش دائما از يكديگر بپرسند و براي ارامش و رضايت  يك گفتگوي خواه كلامي و خواه غير كلامي داشته باشند. تمام مراح سكس را با هم طي مي كنند و در انتها از ارامش دو طرفه كه با تعامل بوجود امده است لذت مي برند.

و تنها سكسي لذت بخش است كه بعد از عشق و تفاهم ودر قالب يك زندگي متعهدانه بوجود ايد. در غير اينصورت حاصلي جز افسردگي نخواهد داشت. البته نقش اين عمل در بقاي نسل غيرقابل انكار است . اما بي گمان تفاهم و رابطه عميق در اين بخش از زندگي انسان به سرعت شكل مي گيرد.

در مطالب بعدي در مورد مراحل سكس و مشكلات مربوط به سكس براي شما مطلب خواهم فرستاد.