خودکشی

خودكشي يك واژه غمناك ولي بسيار اشنا براي همه ما مي باشد! ولي ايا هيچ از خود پرسيده ايم چرا بعضي ها خودكشي مي كنند؟
از. نقطه نظر علمي اين پديده و حادثه غم انگيز از حالات مختلفي توضيح داده مي شود
١. نظريه هورموني: از نقطه نظر هورموني خودكشي زماني درفكر انسان خطرر مي كند كه سطح هورمونهاي شادي افزا بالاخص سرتونين كاهش پيدا كند و دقيقا بخاطر همين است كه داروهاي افسردگي شانس خودكشي را كم مي كنند.
٢. نظريه شناختي: از نقطه نظر علوم شناختي زمانيكه افكار منفي در انسان چنان بر افكار و پيش فرضهاي مثبت غلبه پيدا كند انسان ترجيح مي دهد كه نباشد. زيرا تصور بر اين دارد كه با نبودن از بودن پر از رنج راحت مي شود. در حاليكه با پيدا كردن راه حل مثبت در بودن هم مي توان راحت بودن را حس كرد . پس مشاور با رويكرد شناختي بسيار مي تواند به فرد با افكار خودكشي كمك كند.
٣. رويكرد تحليلي: در رويكرد تحليلي فرويد مي گويد كه انسان تمايل به لذت يا اروس دارد و زمانيكه لذت نباشد او ترجيح مي دهد كه به سمت تاناتوس يا نبودن سوق داده شود.
بسياري از بيماريها مي توانند زمينه ساز خودكشي را فراهم كنند:
افسردگي
بيماري دوقطبي
اسكيزوفرنيا
اختلالات شخصيت
وابستگي به مصرف مواد
بيماري طبي و رواتي مزمن و يا كشنده به تازگي تشخيص داده نشده

درمان خودكشي نيازمند درمان دارويي بيماري زمينه اي همراه با مشاوره با رويكرد شناختي وحل مساله دارد. فرد با افكار خودكشي يك فرد دردمند است كه مي بايد با يك درمان تخصصي به او كمك كرد