مشاوره قبل از ازدواج 2

گفت و گوی موثر :
اساس گفت و گوی مو ثر بر این مبنا می باشد هنگامی که دو نفر با هم صحبت می کنند اگر بیان کننده وشنونده خوبی نباشند ممکن است براساس فرضیات و زبان بدن همدیگر قضاوت های اشتباهی صورت بگیرد و این قضاوت های اشتباه باعث پیدایش حالت ها ی هیجانی م یشود که روند رابطه را دچار اختلال میکند پس بنابراین در مشاوره قبل ازدواج یکی از مسائلی که مشاور باید ارزیابی بنماید این است که ببیند که آیا این دونفر توانایی این گفت و گو را دارند یا نه و اگر نقایصی داشتند به آنها در روند و جریان مشاوره کمک کند اجزای گفتگو موثر :
بیان کننده خوب بودن
شنونده کامل بودن
استفاده از زبان بدن (بازخوردن گرفتن از زبان بدن )
حل مساله
بیان کننده خوب : فرد می بایست از جملاتی استفاده کند که مشخص کننده این باشد که نظرخود را بیان میکند و حالت متهم کردن طرف مقابل را نداشته است ( بطور مثال : من فکر میکنم بهتر است امروز بجای رستوران ” الف ” رستوران ” ب” برویم بجای استفاده “از چرا همیشه باید رستوران “الف ” که تو میگویی برویم ؟)
شنونده خوب بودن :اگر صحبتی از سمت یک طرف مطرح شد و برای شنونده مشخص نبود باید بدون هیچ قضاوتی از گوینده خواسته شود که که در خصوص موضوع مطرح شده تو ضیح بیشتری دهد
استفاده از زبان بدن: با توجه تماس چشمی و برداشت چشمی از نگاه طرف و استفاده از عضلات صورت و سرعت کلمات و اعضای بدن بتوان حدس زد که فرد در چه حالت هیجانی می باشد و ممکن گاهی زمان صحبت را به وقت دیگری موکول کرد .
حل مساله : در مهارت حل مساله دو نفر می توانند اختلاف ها و تناقض های پیش آمده در طول رابطه را با هم حل کنند مهارتی که اکثر زوجین در آن ضعف دارند