مشاوره قبل از ازدواج 3

ارتباط بین فرهنگ و خانواده واهمیت آنها با یک ازدواج موفق چیست ؟
ازدواج در خانواده ایرانی یعنی ملحق شدن یک خانواده به خانواده دیگر در نتیجه یک خانواده از نظر مسانلی مثل مذهب ،فرهنگ ،سطح تحصیلات ،ناحیه و منطقه بومی که در آن زندگی می کنند باید با یکدیگر تشابه و تناسب داشته باشند .
بوم و اقلیم از مسائل حائز اهمیت دیگر می باشد ، بعنوان مثال شخصیت افراد هر منطقه با منطقه دیگر فرق میکند بعنوان مثال افرادی که در نواحی کویری زندگی میکنند عموما افرادی منطق گرا و جدی می باشند و با طبع مردمی که در شمال کشور زندگی می کنند که عموما مردمی هستند که زندگی رو به طور کلی آسان تر می گیرند نمی توانند رابطه موفقی با همدیگربرقرار کنند .
یکی از مسائل مهم دیگر ،سطح تحصیلات افراد می باشد سطح تحصیلات و تاثیرآن در بافت فکری افراد باعث می شود افراد سبک زندگی متفاوتی داشته باشند میکند .
مساله بعدی بیماری های روانپزشکی و جسمی که در یک خانواده می تواند وجود داشته باشد وتاثیرات آن می باشد ، خیلی از بیماری ها جنبه ارثی و ژنتیکی دارند و مشاور این مسائل را پیدا می کند، مثلا در کسانی که بیماری دو قطبی یا اسکیزوفرنیا و یا وسواس ویا بیماری های جسمی مثل :دیابت و ام اس، بیمار یهای خود ایمنی مثل لوپوس که شانس انتقال به فرزندان این افراد زیاد می باشد واز طرف دیگر تاثیر بار بیماری برزندگی دو نفر غالب و بارز می باشد بعنوان مثال کسی که بیماری اسکیزوفرنیا دارد دامنه توهمات و هذیان های بیمار در فواصلی که عود میکند می تواند در کیفیت زندگی هر دو نفر تاثیر گذار باشد و البته یک مشاور نمی تواند بطور مطلق برای دونفر تصمیم بگیرد ولی می تواند فکر دو نفر را برای این تصمیم باز کند که با عواقب کاری که می کنند اگاهی داشته باشند و تصمیم بگیرند