نظرسنجی کارگاه ها

 

این بار شما به کمک ما بیایید ……….
مراجع گرامی و همراه ارجمند ،تیم درمانی دکتر امینی و همکاران در صددند که در سال جدید خدمات خود را گسترش داده و کارگاه های آموزشی در باب مهارت های زندگی و ارتباط بین فردی ، آسیب های رفتاری – اجتماعی و اختلالات اعصاب و روان برگزار نماید .بدیهی است که سودمندی حداکثر ی این برنامه ها در گروی آگاهی از نظرات ارزشمند شما بزرگواران در مورد مطالب مطروحه و نحوه ارائه آنها است .  خواهشمندیم ما را با نظرات خود راهنمایی بفرمایید