اختلال تجزیه ای

اختلال تجزیه ای چیست؟

اختلال تجزیه ای به نوعی از بیمار یهای روانپزشکی اطلاق می شود که در آن فرد به علت تنش های بسیار دردناک در زندگی خود به طور ناخودآگاه قسمتی از شخصیت خود را فراموش می کند .به عبارت ساده تر شخصیت هر انسان دارای یک من یا خود می باشد و این من آگاهی اکتسابی نسبت به زمان و نقش خود بعنوان یک فرد مستقل در جامعه رادارد . حال اگر در مقطعی از زمان یک حادثه بسیار دردناک در زندگی فرد ایجاد شود شخص مذکور بطور ناخودآگاه ترجیح می دهد که با حذف قسمتی از من یا حذف زمان از به یاد آوردن شرایط دردناک جلوگیری می کند بعنوان مثال: در نظر بگیرید که یک شخص مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد، تجاو زجنسی صرفا یک رابطه جنسی با اجبار بالا نیست بلکه ورود بدون اجازه یک انسان به حریم شخصی انسان دیگر می باشد و این تهاجم و ورود اجبار ی به قدری برای شخص دردناک است که من فرد ترجیح می دهد که آن قسمت از زمان را در زندگی خود حذف کند بعنوان مثال فرد وقتی در مصاحبه روانپزشکی دعوت به بازگویی جزییات دوران زندگی خود در قسمتی از زمان می شود، یک ماه از یک سال را به یاد نمی آورد و وقتی که توصیه به تمرکز بیشتر برای به یاد آوردن آن ماه از سال می شود دچار یک حمله اضطرابی شدید می شود . آنجاست که یک درمانگر می باید به اختلال تجزیه مشکوک شود . در این اختلال فرد دچار حذف قسمتی از زمان یا حذف قسمتی از خود در تمام زمان می شود .مثلا فرد ممکن است در هر چند ماه یک شغل مشخص را انتخاب و در آن شروع به کار کند در حالی که مشاغل قبلی خود را اصلا به یاد نیاورد و یا اینکه قسمتی از زمان را فراموش کند و حتی قسمتی از نقش خود را در طول زمان ها حذف کند واضح تر بعنوان مثال از اینکه در طول 10 سال گذشته متاهل بوده است چیزی را به یاد نیاورد . و یا اینکه از عمل زندگی خود در 20 سال گذشته اطلاعات شخصی نمی دهد . یکی از روش های بسیار موثر در تشخیص و درمان این اختلال استفاده از هیپنوتیزم می باشد .در این روش درمانی هیپنوتراپیست ، فرد را می باید وارد خلصه عمیق کند ودر جلسه عمیق با توجه به عدم توانایی استفاده از مکانیسم دفاعی و اپس زدن تمام اطلاعات را بازگو میکند و د ر این حالت درمانگر با استفاده از انواع تکنیک های درمانی در هیپنوتیزم به فرد قدرت تطابق با واقعیت حادثه دردناک را می دهد و یا اینکه آن قسمت از حادثه را از حافظه شخصی حذف می کند .