دکتر علی امینی

بورد تخصصی بیماری های اعصاب و روان

سوابق تحصیلی :

◻️ دانشگاه علوم پزشکی ایران –تهران – ایران از سال 1385-1388 بورد تخصصی روانپزشکی

◻️ روانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایرانChief resident

◻️ مشارکت در اجرای پروژه تحقیقاتی تدوین برنامه آموزشی روان پزشکی –اجتماعی برای دوره تخصصی روانپزشکی

◻️ دانشگاه آزاد اسلامی – واحد پزشکی تهران از سال 1371-1378

◻️ دکترای پزشکی عمومی

سوابق شغلی

مطب تخصصی روانپزشکی از سال 1393 تا کنون

بیمارستمان روانپزشکی نیایش از سال 1396 تاکنون

مدیر گروه آموزشی بیمارستان روانپزشکی نیایش

خدمت به جانبازان جنگ تحمیلی بعنوان روانپزشک

بیمارستان روانپزشکی ایرانیان از سال 1393 تاکنون

بیمارستان روانپزشکی مهرگان از سال 1393 تاکنون

مرکز مشاوره دانشگاه تهران –روانپزشک 1393- 1395

مرکز مشاوره دانشگاه تربیت مدرس –روانپزشک 1393 -1396

بیمارستان روانپزشکی ایران –دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1393-1394

بیمارستان روانپزشکی امام علی (ع) –کمیجان –استان مرکزی 1391 -1392

سوابق تحقیقاتی

مشارکت در تدوین برنامه روانپزشکی اجتماعی برای دوره تخصصی روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1386-1387

ارزیابی رابطه بین انتظارات اجتماعی زنان و میزان رضایتمندی آنان در زندگی سال 1386-1388 (پایان نامه )

ارزیابی شهری سازی بهداشت روان در تهران 1388-1390

در بیمارستان observership دوره

دی 1390 –اسفند 1391 Royal Alexandra Hospital

فروردین 1391 –خرداد 1392 Alberta Psychiatric Hospital

سوابق آموزشی :

◻️ مدیر گروه آموزشی در بیمارستان روان پزشکی نیایش 1396 تا کنون

◻️ برگزاری دوره های آموزشی برای پرستاران –مددکاران –روان شناسان

◻️ انجام سمینار های مختلف در دانشگاه تربیت مدرس برای ارتقا سلامت روان 1393-1396 مدرس روانپزشکی دانشگاه علوم توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1378-1388

◻️ انجام کارگاهها و سمینار برای بهورزان در دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی –شهرستان کمیجان 1391-1392

 

 

مدارک :

◻️ IELTS

◻️ MCCQE مدرک از کانادا

◻️ بورد تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

◻️ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه اسلامی –واحد پزشکی تهران