عشق، عاشقي، عشق ورزيدن

سپتامبر 9, 2017

عشق

خيلي ها از عشق حرف مي زنند . اما اين واژه برازنده دلهايي است كه سختي هاي فراوان كشيده اند. به عبارت ديگر به قدري در […]